Unia Europejska

Tytuł projektu:

Wejście na rynek Niemiec i Włoszech z produktem stalowych silosów przez firmę GIULIO Juliusz Awiżeń

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

1) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Niemiec i Włoch;

2) zwiększy przychody o co najmniej o 20% w ciągu 18 miesięcy od zakończenia projektu;

3) rozwinie działalność, dzięki nowym doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;

4) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje w infrastrukturę oraz dalszy rozwój potencjału usługowego;

5) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 8.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 577 977,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100 )

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 399 415,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piętnaście złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.01.2021 – 01.01.2022